Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ประเภทของเครื่องดนตรี Classic
Orchestra
วงออร์เคสตรา ( Orchestra ) หรือ ดุริยางค์ มีประวัติมาช้านาน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมัย เพื่อสนองความต้องการของผู้ประพันธ์ในการถ่ายทอดความรู้สึกของดนตรีในแต่ละยุค

 

Artis
Contact Us